หน้า 1 จากทั้งหมด 1

มอบอำนาจในเรื่องการอนุมัติ อนุญาตเรื่องทั่วไปและเรื่องเฉพาะ

โพสต์โพสต์: พฤ. 18 มี.ค. 2021 2:27 pm
โดย admin
1. มอบอำนาจในเรื่องการอนุมัติ อนุญาต ในเรื่องทั่วไปและเรื่องเฉพาะของหน่วยงาน รวมทั้งการมอบหมายให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำกับดูแลส่วนราชการ

1.1 คำสั่งจังหวัดพะเยา ที่ 3156/2562 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2562
1.2 คำสั่งจังหวัดพะเยา ที่ 3419/2562 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562
1.3 คำสั่งจังหวัดพะเยา ที่ 1098/2563 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2563
1.4 คำสั่งจังหวัดพะเยา ที่ 4164/2563 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563

2. มอบอำนาจดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ

โพสต์โพสต์: พฤ. 18 มี.ค. 2021 2:32 pm
โดย admin
2. มอบอำนาจดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ จำนวน 1 คำสั่ง

2.1 คำสั่งจังหวัดพะเยา ที่ 751/2563 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563

Re: มอบอำนาจในเรื่องการอนุมัติ อนุญาตเรื่องทั่วไปและเรื่องเฉพาะ

โพสต์โพสต์: ส. 26 มิ.ย. 2021 3:18 pm
โดย admin
จังหวัดพะเยาขอแจ้งคำสั่งจังหวัดพะเยา ที่ 2343/2564 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2564 เรื่อง การมอบอำนาจปฏิบัติราชการแทนในเขตพื้นที่จังหวัดพะเยา รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

Re: มอบอำนาจในเรื่องการอนุมัติ อนุญาตเรื่องทั่วไปและเรื่องเฉพาะ

โพสต์โพสต์: จ. 12 ก.ค. 2021 3:05 pm
โดย admin
เรียน รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดพะเยา
หัวหน้าหน่วยงานสังกัดราชการบริหารส่วนกลางที่มีสำนักงานตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดพะเยา นายอำเภอทุกอำเภอ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา และนายกเทศมนตรีเมืองทุกแห่ง

จังหวัดพะเยาขอส่งคำสั่งจังหวัดพะเยา ที่ 2554/2564 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2564
เรื่อง แก้ไขและเพิ่มเติมการมอบอำนาจปฏิบัติราชการแทนในเขตพื้นที่จังหวัดพะเยา
รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

Re: มอบอำนาจในเรื่องการอนุมัติ อนุญาตเรื่องทั่วไปและเรื่องเฉพาะ

โพสต์โพสต์: พฤ. 29 ก.ค. 2021 5:41 pm
โดย admin
เรียน รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดพะเยา หัวหน้าหน่วยงานสังกัดราชการบริหารส่วนกลางที่มีสำนักงานตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดพะเยา นายอำเภอทุกอำเภอ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา และนายกเทศมนตรีเมืองทุกแห่ง
จังหวัดพะเยาขอส่งคำสั่งจังหวัดพะเยา ที่ 2807/2564 ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2564 เรื่อง แก้ไขและเพิ่มเติมการมอบอำนาจปฏิบัติราชการแทนในเขตพื้นที่จังหวัดพะเยา
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

Re: มอบอำนาจในเรื่องการอนุมัติ อนุญาตเรื่องทั่วไปและเรื่องเฉพาะ

โพสต์โพสต์: จ. 30 ส.ค. 2021 10:26 am
โดย admin
จังหวัดพะเยาขอส่งสำเนาคำสั่งจังหวัดพะเยา
ที่ 3265/2564 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2564
เรื่อง การมอบอำนาจปฏิบัติราชการแทนในเขตพื้นที่จังหวัดพะเยา เพิ่มเติม
รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย