กระดานสนทนาจังหวัดพะเยา
http://mooyopapee.com/board/

ผลการประเมินตนเองในการจัดเก็บและนำเข้าข้อมูลในศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด ประจำปี 2553 ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2553 – 30 มิถุนายน 2553)
http://mooyopapee.com/board/viewtopic.php?f=70&t=2116
หน้า 1 จากทั้งหมด 1

เจ้าของ:  ppo-it [ พฤหัสฯ. 08 ก.ค. 2010 11:52 pm ]
หัวข้อกระทู้:  ผลการประเมินตนเองในการจัดเก็บและนำเข้าข้อมูลในศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด ประจำปี 2553 ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2553 – 30 มิถุนายน 2553)

ตามที่ จังหวัดพะเยา ได้ขอความร่วมมือให้ส่วนราชการ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการเร่งรัดการดำเนินงานและกำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบให้ปรับปรุงและนำเข้าข้อมูลในศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทย และ จังหวัด ให้ครอบคลุม ถูกต้อง และทันสมัย เป็นปัจจุบัน โดยจะต้องมีข้อมูลประจำปี 2553 และ ข้อมูลย้อนหลังอย่างน้อย 3 ปี (พ.ศ. 2550 – 2552) โดยจังหวัดจะทำการประเมินผลในการจัดเก็บ และ นำเข้าข้อมูลในศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด เป็นประจำทุก 3 เดือน นั้น

บัดนี้ จังหวัดพะเยา ได้ทำการประเมินผลในการจัดเก็บและนำเข้าข้อมูลในศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2553 ปรากฏว่า จำนวนฐานข้อมูลทั้งหมด 214 ฐานข้อมูล/ตัวชี้วัด ส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำเข้าข้อมูลแล้ว จำนวน 44 ฐานข้อมูล/ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 20.56 ต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ (เป้าหมาย ร้อยละ 80)
รายละเอียดตามผลการประเมินตนเองฯ ที่ได้ส่งมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงขอความร่วมมือส่วนราชการ/หน่วยงานท่เกี่ยวข้องพิจารณา เร่งรัดการดำเนินงานในการปรับปรุงและนำเข้าข้อมูลฯ
ให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ เป็นปัจจุบัน อย่างน้อยไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 80 ของจำนวนฐานข้อมูล/ตัวชี้วัด
ที่รับผิดชอบ

แนบไฟล์:
แบบติดตามศูนย์ข้อมูลกลาง.xls [2.73 MiB]
ดาวน์โหลด 820 ครั้ง
คำอธิบาย: หนังสือจังหวัดพะเยา ท่ พย 0016.1/ว 3289
ลงวันท่ 2 กรกฎาคม 2553

หนังสือแจ้ง.docx [22.75 KiB]
ดาวน์โหลด 546 ครั้ง

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 เขตเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
https://www.phpbb.com/