is not numeric :: ค้นหาจาก ID ::
 
 


จำนวนผู้ลงทะเบียน ทั้งหมด 6700 คน (ข้อมูลจาก สป.มท. ตั้งแต่วันที่ 19-27 พ.ย. 2561)
ได้รับเสื้อเรียบร้อยแล้ว 6334 คน
ยังไม่ได้มารับเสื้อ 366 คน
รับเสื้อแล้ว คิดเป็น 94.54 เปอร์เซ็นต์


ค้นหาผู้ลงทะเบียน จากเลขบัตรประจำตัวประชาชน :
ผลการค้นหาจากเลขบัตรประชาชน 13 หลัก : พบทั้งหมด 0 คน

 


 

สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 พัฒนาโดย สำนักงานจังหวัดพะเยา ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดพะเยา

Tel : 0-5444-9601 Fax : 0-5444-9588 Email : phayao@moi.go.th